Декларация за поверителност на личните данни на потребителите на globul.bg

Ние в globul.bg се стремим да защитаваме вашите лични данни и да осигурим тяхната сигурност в съответствие с приложимите закони и регулации. Тази Декларация за поверителност обяснява каква информация събираме за вас, как я използваме и споделяме и какви права имате във връзка с личните ви данни.

Каква информация събираме за вас

Събираме информация, която ни предоставяте доброволно при използването на нашите услуги и при регистрация на акаунт в нашия уебсайт globul.bg. Тази информация може да включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни за фактуриране, данни за плащане, както и информация, която въведете при използването на услугите ни.

Как използваме информацията за вас

Използваме информацията, която събираме, за да ви предоставим нашите услуги и да управляваме вашите акаунти. Също така можем да използваме информацията за да ви уведомим за наши продукти и услуги, за да решим спорове и да съблюдаваме приложимите закони и регулации.

Споделяне на информацията за вас

Можем да споделяме информацията, която събираме, с трети страни, когато е необходимо за да предоставим нашите услуги, като например с нашите доставчици на услуги или в съответствие с приложимите закони и регулации. Не продаваме или наемаме вашите лични данни на трети страни за техни собствени цели.

Сигурност на данните

В globul.bg сме ангажирани със защитата на личните ви данни и сме приложили подходящи технически и организационни мерки за защита от неправомерен достъп, унищожаване, загуба, изменение или разкриване на личните ви данни.

Вашите права

Имате право да поискате достъп до личните ви данни, които събираме, и да ги коригирате, актуализирате или изтриете. Също така, имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни или да се противопоставите на обработването им, както и да поискате пренос на данните. За да упражните тези права, моля свържете се с нас на посочените контактни данни по-долу.

Промени в Декларацията за поверителност

Можем да актуализираме тази Декларация за поверителност от време на време, за да отразим промените в нашите услуги или в приложимите закони и регулации. В случай на значителни промени в Декларацията за поверителност, ще ви уведомим за тези промени, преди да влязат в сила.

Контакти

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашата Декларация за поверителност или начина, по който обработваме вашите лични данни, моля свържете се с нас на:

Тази Декларация за поверителност е валидна от дата 31.03.2023.